زندگی ایلی زمونی زیتری یایش وخیر  

                                     مهر ومحبت قومی و ککا گری یایش وخیر 

 عشق هم عشقل قییمی عشق مجنون کوه و کوه 

                            لیلی بازی هر پسین خم گلپری یایش وخیر