اطلاعات کامل قانون

ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان کهکیلویه تابعه استان بویراحمد و کهگیلویه

ایجاد و تشکیل تعداد 15 دهستان
شامل روستاها، مزارع و مکانها در شهرستان کهکیلویه تابعه استان بویراحمد و
کهکیلویه
1364.12.25 - 90776 - 1364.09.29 - 1338
&؟؟
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1364.12.25 بنا به پیشنهاد شماره .17024م مورخ
1364.7.17 وزارت کشور در اجرای ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب
تیر ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی و به استناد ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون
مذکور مصوب مهر ماه 1363 طبق ماده 3 قانون‌مذکور و تبصره‌های ذیل آن تصویب نمودند:
‌در شهرستان کهگیلویه تابعه استان بویراحمد و کهگیلویه تعداد 15 دهستان شامل
روستاها، مزارع و مکانها در محدوده جغرافیایی معین مطابق با کروکی و‌نقشه‌های
1.100000 ضمیمه به شرح زیر ایجاد و تشکیل گردد:(فقط دهستان طیبی سرحدی شرقی رادر ذیل شرح دادیم)

دهستان طیبی سرحدی شرقی:

به مرکزیت جاورده مشتمل بر 80 روستا، مزرعه و مکان به اسامی زیر:

1-ده پاکارلیسه

2 - قاش کمری

3- دشت

4 - چال گرو

5 - آب‌زرگه

6 - امام‌زاده

7 - دره‌نارکی

8-آبسردک

9 - انجیر سیاه

10 – الگن

11 -‌کوه‌گل

12 – سرچات

13 – دابری

14-پیر اسپید

15 – بوتاب

16 - صبور کوچک(متاسفانه کسی دیگه تو این روستا زندگی نمیکنه)

17 - صبور بزرگ

18 – پاتاوه

-19گمبولی

20 - بنه مسجد

21 -‌پرویزک

22 – سنه

23 – جاورده

24 - تنگ گلی

25 - بن طوف

26 - بی‌سیدون

27 – دورآب

28 - آبله،

29 – کمردوغ

30 - گون میش،

31 - دلی‌هرمون

32 – سردره

33 - کون‌مسی

34 - پشت‌راه

-35شوار

36 – میدان

37 – پاتاوه

38 – آجم

39 – لیرکاری

40 – مهتاب

-41لاش

42 -‌چربیون

43 – لیطون

44 - آب انجیر

45 - بادام گرگی

-46دوبند زیلو

47 - قصلی ارزا

48 – بادره

49 - گشت یاری

50 - دلیک طیبی

-51سموک‌گشت‌یاری

52 - قلعه‌بنی

53 – گودخانی

54 - چم‌لپه

-55بره‌گرگ‌خورده

56 - احمد ناصری

57 – سورمورد

58 – دهنو

59- دول دغمه

60‌-بلویری

61 – پاطاوه

62 – تاجک

63 – طارب

64 – میساون

65-بن جشدون

66 - قلندری
67 - نخود کال
68 - زیرگل
69 -گل‌زیدون
70 - چاه‌گرگی
71 - تلخه‌زار
72 - کاره میرعزیزاله
73 - گوراب
74 -کلات طیبی
75 - موردرشه
76 - ده‌نار
77 - بیقه‌زاری
78 - داربلند
79 - پیرنورمحمد
80 - آب‌گاون بزرگ

تبصره 1
‌هر گونه روستا، مزرعه و مکان که قبلاً در تابعیت این شهرستان بوده و در فهرست نقاط
واقع در دهستانهای تابعه و کروکیهای مربوطه منظور نشده مادامی که‌دهستان‌بندی در
شهرستانهای همجوار به اجرا در نیامده همچنان از لحاظ نظام اداری در تابعیت دهستان
مربوطه در این شهرستان باقی خواهد بود.
‌تبصره 2
‌وزارت کشور موظف است امکانات اجرایی این مصوبه را در مورد دهستانهای همجوار با
شهرستانهای دیگر در اولین فرصت فراهم نماید.
‌تبصره 3
‌با تصویب محدوده دهستانهای واقع در این شهرستان چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگر
به جز فهرست اسامی نقاط مندرج در نقشه کروکی ضمیمه و در‌محدوده آن ملاحظه شود یا
در آینده بوجود آید در حوزه و تابعیت دهستان مربوطه خواهد بود.
‌این ابلاغیه جایگزین ابلاغیه شماره 4420 مورخ 1365.2.14 هیأت وزیران می‌گردد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر


منبع:majlis.ir